Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

I. Úvod 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále pro účely tohoto dokumentu jen "VOP") jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených společností ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s., se sídlem v Trutnově, Havlíčkova 13, Česká republika, IČ: 25295306, jako Prodávající na straně jedné a odběrateli zboží na straně druhé (dále jen "Kupující"). 

II. Všeobecná ustanovení

1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží určené jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a Kupující se zavazuje zaplatit sjednanou kupní cenu (dále jen "Zboží"). 

2. Kupní smlouva musí mít písemnou formu. Kupní smlouva může mít formu potvrzené objednávky. Kupní smlouva může být uzavřena v elektronické podobě bez zaručených el. podpisů. 

3. Prodávající potvrdí objednávku Kupujícího nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od jejího obdržení, v opačném případě se má za to, že objednávka nebyla přijata a nedošlo k uzavření smlouvy. 

4. Uzavřená Kupní smlouva, včetně těchto VOP, je jediným a úplným dokumentem mezi smluvními stranami v dané věci. 

5. Předmětem Kupní smlouvy je pouze Zboží výslovně uvedené a určené v Kupní smlouvě. Prodávající výslovně upozorňuje, že zboží či související služby, které nejsou v Kupní smlouvě výslovně uvedeny, nejsou jejím předmětem. 

6. Prodávající odpovídá za to, že Zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob, které by jakkoliv omezovaly či znemožňovaly jeho nabytí Kupujícím a jeho užití. 

7. Jednotlivé položky Zboží se vždy, zejména pak v objednávce, Kupní smlouvě, dodacím listu a faktuře označují interním označením Prodávajícího a Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně potvrzuje, že byl s jejich označeními dopředu seznámen a uvedeným položkám zcela rozumí. 

8. Podstatnou náležitostí Kupní smlouvy je vedle náležitostí stanovených Občanským zákoníkem rovněž dodací lhůta, respektive termín dodání. 

III. Ceny

1. Kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran. 

2. Kupní cena se rozumí v dodací paritě FCA Louny výrobní závod prodávajícího na adrese Postoloprtská 2951, 440 01 Louny, Česká republika dle INCOTERMS 2010, pokud není oběma stranami výslovně dohodnuto jinak. 

IV. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě faktury Prodávajícího. Faktura se doručuje Kupujícímu zasláním na adresu e-mailové pošty. 

2. Právo Prodávajícího vystavit fakturu vzniká řádným splněním dodávky. Řádným splněním dodávky se rozumí včasné dodání Zboží jakostně a množstevně odpovídajícímu objednávce (Kupní smlouvě).

 3. Prodávající je povinen odeslat fakturu Kupujícímu bez zbytečného odkladu po vzniku jeho práva vystavit fakturu. Odesláním se rozumí rovněž osobní předání. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných právních předpisů a obchodní listiny. Faktura musí mimo jiné obsahovat název Zboží, jeho typové označení a interní označení Prodávajícího, množství Zboží, úplné číslo nebo označení objednávky Kupujícího nebo Kupní smlouvy, datum zdanitelného plnění, datum vystavení faktury, datum odeslání faktury, označení dodacího listu, bankovní spojení Prodávajícího. 

5. Faktura je splatná do 14 (čtrnácti) dnů od řádného data zdanitelného plnění, pokud není oběma stranami předem dohodnuto jinak.

 6. Kupní cena se platí bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedeným na faktuře. 

7. Zaplacením se rozumí připsání kupní ceny v plné výši na účet Prodávajícího. 

8. V případě vadné, tj. nikoli řádné dodávky či doručení faktury bez náležitostí sjednaných dle čl. V odst. 4 VOP se splatnost faktury prodlužuje o lhůtu, po kterou trvá odstranění vad dodávky či faktur.

 V. Dodací podmínky 

1. Prodávající je povinen dodat Zboží řádně a včas ve lhůtě sjednané stranami v Kupní smlouvě. 

2. Veškeré dodací podmínky se řídí mezinárodními pravidly pro výklad dodacích doložek (INCOTERMS 2010) vydanými Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Zboží je dodáváno FCA Louny, Česká Republika, pokud není oběma stranami předem dohodnuto jinak. 

3. Prodávající je povinen ke každé dodávce přiložit dodací list, který obsahuje vždy alespoň úplné číslo nebo označení objednávky Kupujícího nebo kupní smlouvy, datum předání Zboží dopravci, název, typové označení, interní označení Prodávajícího a množství jednotlivých položek Zboží.

4. Kupující při přebírání Zboží od dopravce provede kvantitativní kontrolu. Pokud je zboží poškozeno, ihned zapíše na předávací protokol dopravce. Dojde-li k převzetí zboží bez výhrad, nebude na pozdější reklamace na poškození během přepravy brán zřetel. 

5. V případě událostí majících charakter vyšší moci (živelní pohroma, pandemie apod.) či jiných událostí a opatření státních orgánů mimo sféru vlivu prodávajícího, se veškeré lhůty Prodávajícího dle této smlouvy automaticky prodlužují o dobu trvání těchto událostí a o dobu nezbytně nutnou k odstranění následků těchto událostí. 

VI. Požadavky na kvalitu 

1. Prodávající odpovídá za to, že Zboží je vyráběno dle certifikovaného systému kvality dle EN ISO 9001. 

2. Prodávající je povinen vyrábět Zboží nebo zajistit jeho výrobu tak, aby jeho kvalita a vlastnosti plně odpovídaly příslušné technické dokumentaci. 

3. Jakákoliv změna Zboží musí být předem schválena oběma stranami. 

4. Prodávající je povinen před zahájením výroby Zboží zavést a dále používat monitorování a měření výrobků (Zboží) v procesu výroby, respektive zavést a používat systém kontroly kvality počínaje vstupní kontrolou nakupovaných materiálů, polotovarů a dílů, následného provádění výrobních kontrol a zkoušek a konečné výstupní kontroly hotových výrobků (Zboží). 

5. Prodávající je povinen vést průkaznou evidenci o všech kontrolách, měřeních a zkouškách v průběhu výroby Zboží, jak jsou předepsány schválenou dokumentací. Evidence se archivuje minimálně po dobu 5 (pěti) let. 

VII. Odpovědnost za vady, reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které se objeví v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí Zboží. 

2. Za vady Zboží se považuje i dodání jiného Zboží, než určuje Kupní smlouva a vady v dokladech, dále jak stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen Občanský zákoník), tyto VOP a Kupní smlouva. 

3. Zboží má právní vady, jestliže prodané Zboží je zatíženo právem třetí osoby. 

4. Dodané množství lze reklamovat do 10 (deseti) pracovních dnů od převzetí Zboží Kupujícím. 

5. Vady a z nich vyplývající nároky, zjištěné před zpracováním Zboží (výrobků), je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Za dodržení písemné formy uplatnění nároku pokládají strany sdělení učiněná písemně, faxem nebo e-mailem. Prodávající je povinen na své náklady dodat bez zbytečného odkladu bezvadné nebo chybějící Zboží Kupujícímu. K jednání musí dojít ihned po obdržení reklamace vady od Kupujícího. 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li dohodnuto jinak, musí být veškerá komunikace související s Kupní smlouvou vedena prostřednictvím následujících kontaktů: (bude doplněno) 

2. Bude-li některé ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost žádným způsobem neovlivní platnost ostatních ustanovení s tím, že ostatní ustanovení budou vykládána tak, jako by Kupní smlouva nebo tyto VOP neobsahovaly jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení. 

3. Kupní smlouva a tyto VOP se řídí právním řádem České republiky. Ustanovení Kupní smlouvy a těchto VOP mají maximální možnou přednost před dispozitivními ustanoveními právních předpisů. K rozhodování veškerých sporů vyplývajících z Kupní smlouvy nebo těchto VOP, včetně sporů s nimi souvisejících, jsou příslušné obecné soudy v České republice. 

4. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.1.2022