ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. - podnikové vzdělávání II.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013146

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s v oblasti měkkých a manažerských dovedností.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 10. 2019 - 31. 3. 2023
  • Cílová skupina: Zaměstnanci
Financování (v Kč)
  • Příspěvek Unie: 1 359 926,89
  • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
  • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
  • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Fotovoltaické systémy pro společnost ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s.

registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013512

Příjemce dotace:

ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s

Havlíčkova 13, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov

Statutární orgán: Ing. Milan Pospíšil, email obchod@estcom.cz

IČ: 25295306

Doba realizace projektu: 1.1. 2018-31.12. 2019

Popis projektu

Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru, a to konkrétně instalací fotovoltaického systému bez akumulace energie pro vlastní potřebu společnosti ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. Navržená fotovoltaická elektrárna je v projektu umístěna na střeše jižní přístavby a střeše galerie. Fotovoltaické panely by snížily spotřebu tepla v meziročním srovnání o 49,4 MWh, což by znamenalo úsporu cca 118 tis. Kč.

FVE byla umístěna na budově s parcelním číslem 3715/5.

Cíl projektu:

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru - instalace fotovoltaického systému bez akumulace pro vlastní spotřebu pro společnost ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. Díky instalaci fotovoltaických panelů dojde v naší společnosti k poklesu nákupu energií o 49,4 MWH/rok, což bude znamenat úsporu finančních prostředků až výši 118 tis. Kč. Závazným ukazatelem projektu je snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů. Toto snížení bude v případě naší společnosti dle Energetického posudku o 49,4 MWh v meziročním srovnání.


Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Účast společnosti ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. na zahraničních výstavách a veletrzích II" registrační číslo CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013317, prioritní osa PO-2 "Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků".

Příjemce dotace:

ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s.

Havlíčkova 13, 541 01 Trutnov

Statutární orgán: Ing. Milan Pospíšil, Ing. Miroslav Lupoměský, Ing. Jana Münsterová

IČ: 25295306

Kontaktní osoba: Ing. Milan Pospíšil, předseda představenstva, obchod@estcom.cz, tel: 731 162 981

Celkové způsobilé náklady projektu: 597 126,63 Kč

Doba realizace projektu: 23. 4. 2018 – 31. 7. 2020

Popis projektu

Společnost ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. je výrobcem technické keramiky na bázi Al2O3 a SiO2.

Cílem projektu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti firmy, která by se ráda zúčastnila 2 veletrhů v Německu: Thermprocess konaný v Düsseldorfu od 25.6.-29.6.2019 a Sensor+Test konaný v Norimberku v červenu 2020.

Německé veletrhy jsou aktuálně jedinou nejsilnější akcí, která nabízí českým exportérům možnost efektivně prezentovat své výrobky, technologie a služby.

Cíl projektu:

Hlavním cílem účasti na mezinárodních veletrzích Thermprocess/Gifa a Sencor+Test je dobrá prezentace našich kvalitních výrobků a navázání nových styků, především se zahraničními odběrateli. Dalším cílem je rozšířit získané poznatky ze zahraničí a přenést ty nejlepší výstupy do českého prostředí.

Naše vize spočívá v dodávání kvalitních výrobků a to nejen odběratelům v České republice, ale rádi bychom své produkty nabízeli i v zahraničí. Ambicí je navázat spolupráci se zahraničními partnery a vstoupit na mezinárodní trh. Prezentace našich výrobků v zahraničí je dobrý prostředek, jak navázat obchodní styky. Mimo vyškolené pracovníky a vedení společnosti, je potřeba i kvalitně zpracovaný marketingový propagační materiál pro účely veletrhů a výstav.

Pro dosažení těchto skutečností významně přispěje předkládaný projekt.