ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. - podnikové vzdělávání II.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013146

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s v oblasti měkkých a manažerských dovedností.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 10. 2019 - 31. 3. 2023
  • Cílová skupina: Zaměstnanci
Financování (v Kč)
  • Příspěvek Unie: 1 359 926,89
  • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
  • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
  • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Fotovoltaické systémy pro společnost ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s.

registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013512

Příjemce dotace:

ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s

Havlíčkova 13, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov

Statutární orgán: Ing. Milan Pospíšil, email obchod@estcom.cz

IČ: 25295306

Doba realizace projektu: 1.1. 2018-31.12. 2019

Popis projektu

Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru, a to konkrétně instalací fotovoltaického systému bez akumulace energie pro vlastní potřebu společnosti ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. Navržená fotovoltaická elektrárna je v projektu umístěna na střeše jižní přístavby a střeše galerie. Fotovoltaické panely by snížily spotřebu tepla v meziročním srovnání o 49,4 MWh, což by znamenalo úsporu cca 118 tis. Kč.

FVE byla umístěna na budově s parcelním číslem 3715/5.

Cíl projektu:

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru - instalace fotovoltaického systému bez akumulace pro vlastní spotřebu pro společnost ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. Díky instalaci fotovoltaických panelů dojde v naší společnosti k poklesu nákupu energií o 49,4 MWH/rok, což bude znamenat úsporu finančních prostředků až výši 118 tis. Kč. Závazným ukazatelem projektu je snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů. Toto snížení bude v případě naší společnosti dle Energetického posudku o 49,4 MWh v meziročním srovnání.