ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. - podnikové vzdělávání II.

registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013146
prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly


Příjemce dotace:

ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s

Havlíčkova 13, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov

Statutární orgán: Ing. Milan Pospíšil, email obchod@estcom.cz

IČ: 25295306

Doba realizace projektu: 1.10. 2019 - 31.3.2023

Popis projektu:

  • Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
  • Příčiny problému jsou v nedostatečných zdrojích podniků na průběžné vzdělávání svých zaměstnanců a na podporu moderních systémů řízení lidských zdrojů. Další příčinou je malý zájem pracovní síly se dále vzdělávat s cílem doplnit/změnit si kvalifikaci a také nedostatečná reakce na měnící se požadavky trhu práce z důvodu technologických změn. Projekt obsahuje následující aktivity: Měkké a manažerské dovednosti

Cíl projektu:

  • Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.
  • Proškolit celkem 40 osob, z toho 10 ve věku nad 54 let.                  

Cílová skupina:

  • Zaměstnanci - osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci  s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Výsledky projektu:

  • Zásadní znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnit svoji pozici na českém trhu.